Khó͘ Tiat-lêng

Student and Editor in Tâi-lâm

Khó͘ Tiat-lêng

Student and Editor in Tâi-lâm

Read my articles

30-hòe ê tāi-ha̍k-seng. Poaⁿ-lâi ē-káng í-keng 6-tang gōa, chím tòa tī Hú-siâⁿ 大東門. Kah-i chham-ú biō-hōe, thiaⁿ im-ga̍k, phah tiān-tōng. Ài tha̍k-chheh koh ài chò-sit, pêng-siông-sî lóng-leh bô-êng.

  • Work
    • Mercury Publisher Co., Ltd.
  • Education
    • 國立成功大學臺灣文學系
What clients say about me
患有雜誌重度上癮症。
甘樂誌
用字遣詞既犀利又有趣。
雜誌現場, 端傳媒