Khóo

Editor in Taiwan

Khóo

Editor in Taiwan

Sign up for my newsletter

壽山腳、哨船頭、落南已經四冬偌,逐工看新聞,有咧耍 Minecraft,意麵佮紅茶牛奶我上愛,這馬佇咧認捌台文(Tâi-bûn)。

What clients say about me
患有雜誌重度上癮症。
甘樂誌
用字遣詞既犀利又有趣。
雜誌現場, 端傳媒
讓台灣有個機會重新認識高雄。
YURiA, Bios Monthly