Khóo

journalist and Editor in Taiwan

Khóo

journalist and Editor in Taiwan

拋拋走、四界行,上山落海真樂跎,逐工看新聞、翕相、聽音樂,若是你嘛拄好佇咧寫台文(tâi-bûn),有閒來開講。

What clients say about me
患有雜誌重度上癮症。
甘樂誌
用字遣詞既犀利又有趣。
雜誌現場, 端傳媒